Ochrona danych osobowych


Licznik odwiedzin: 1235 (Ochrona danych osobowych)

Klauzula informacyjna

2018-06-14

Wypełniając obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, oraz dbając o przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe informujemy, że:


Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Lipnie przy ul. Włocławskiej 16a

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących uprawnień, można skontaktować się z Agnieszką Zajączkowską Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej: biuro@auditoffice.pl lub telefonicznie: +48 732 629 066.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c oraz art. 9 ust. 2 pkt b RODO,
a więc w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów. W wyjątkowych sytuacjach dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a lub art. 9 ust. 2 pkt a RODO, a więc na podstawie udzielonej zgody.
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:

- Dostępu do swoich danych osobowych,
- Żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
- Żądania usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeśli: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania; dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
z prawem; dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
- Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli: przetwarzane dane są nieprawidłowe; przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem; Administrator nie potrzebuje danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
- Przenoszenia danych,
- Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem.

Podanie danych jest obowiązkowe. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe rozpatrzenie sprawy i udzielenie pomocy.
W przypadku przetwarzania na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do jej wycofania, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże skutkiem jej nie wyrażenia może być niemożność rozpatrzenia sprawy i udzielenie pomocy.
Odbiorcami danych mogą być podmioty publiczne, ale tylko w zakresie i celach wynikających
z przepisów obowiązującego prawa.
Dane będą przechowywane przez okres wskazany przez przepisy obowiązującego prawa.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Dołączone pliki:

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2018-06-14, 09:56:04
Dane wprowadził(a): Paweł Rutkowski
Odpowiedzialna/y za treść: Paweł Rutkowski

rejestr zmianrejestr zmian...


przejdź do góry...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. ul. Włocławska 16a, 87-600 Lipno, tel.(54)287-20-67, faks(54)287-20-67

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji